مطالب توسط منیره سادات امامی

قهرمان سازی سردار شهید برای کودکان

وقتی یک کشور در غم از دست دادن بزرگترین، مهم ترین و مهربان ترین قهرمانش به سر می برد، قطعا مهم است که کوچک ترین و سرنوشت ساز ترین عضو های آن جامعه نسبت به این موضوع بی تفاوت نباشند. کودکان در همه حال، مشاهده گران خوبی هستند، مخصوصا زمانی که متوجه موضوع ناراحت کننده […]