گزارش تابستان 1401

پسرهای کلاس چهارم شهید چمران، در تابستان 3 روز به مدرسه آمدند و از ساعت 8 الی 12 در ادبستان بودند.

محور اصلی فعالیت های کلاس چهارم، تقویت مهارت های نرم در دانش آموزان است که برای این پایه مهارت حل مساله در نظر گرفته شد.

در کنار این مهارت ها، برنامه های آموزشی درس فارسی، ریاضی، علوم و قرآن هم در برنامه ی تابستانی بچه ها بود. البته دروس سال چهارم شروع نمی شود بلکه بچه ها  در قالب بازی و فعالیت های پروژه محور به مرور مباحث درسی سال سوم پرداختند.

درس فارسی در قالب بازی و پروژه

ادبیات کهن نام درس فارسی بچه های پایه چهارم بود. در این زنگ بچه ها با شاهنامه و فردوسی آشنا شدند و در قالب پروژه های نویسندگی و نمایش به یادگیری آن پرداختند.

درس علوم در قالب بازی و پروژه

فعالیت آشپزی و درست کردن غذا، فعالیتی بود که دانش آموزان با مباحث درس علوم مانند محلول ها و … آشنا شدند.

درس قرآن در قالب بازی و پروژه

سوره ی انتخابی برای تابستان، سوره تکویر بود. بچه ها روخوانی، حفظ و قرائت این سوره را یادگرفتند و با گفتگو و تفکر در مورد معانی سوره به تدبر در قرآن پرداختند.

فعالیت اصلی تابستان

فیلم سازی و شرکت در جشنواره فیلم سازی شهید آوینی پروژه اصلی کلاس چهارمی ها بود.

برای تقویت مهارت حل مساله، فرهنگ سازی موضوع جشنواره فیلم سازی بود.

هر گروه باید در پایان دوره تابستانی، یک فیلم با موضوع فرهنگ سازی و حل یک چالش در مدرسه می ساخت.

به همین منظور کلاس های بازیگری، سینما و فیلم سازی جز برنامه های درسی چهارمی ها بود.

اردوهای تابستانه چمرانی

پسرها هفته ای یکبار به استخر رفتند. در استخر خیلی بحث آموزش شنا مطرح نیست و بچه ها بیشتر بازی های گروهی انجام می دهند.

اردو هم جز جدانشدنی برنامه های چمرانی هاست. در تابستان علاوه بر استخر 2 اردو دیگر داشتیم.

کشف طبیعت بکر و فعالیت های گروهی جز برنامه های اردو بود.