گزارش تابستان 1401

دخترهای پیش دبستانی شهید چمران، در تابستان 3 روز به مدرسه آمدند و از ساعت 8 الی 12 در ادبستان بودند.

در تابستان سعی کردیم بچه ها وارد فضای درس و مدرسه نشوند و با توجه به اینکه هنوز در هفت سال اول هستند، بازی های هیجانی و فعالیت های آزاد برای دخترها برنامه ریزی شد.

برنامه ی کلی پیش دبستانی ها:

برنامه ی کلی کلاس های پیش دبستانی به این صورت بود که 2 روز اردو می رفتند و یک روز هم در ادبستان فعالیت می کردند.

این اردوها شامل استخر ، پارک های محلی و پارک جنگلی بود.
فعالیت هایی که در ادبستان انجام شد شامل فعالیت های دست ورزی، کاردستی، نقاشی و بازی های هیجانی بود که همه حول محور یک داستان انجام شد . داستان برای بچه ها گفته می شد و فعالیت ها با توجه به داستان برای بچه ها تعریف می شد.

آشنایی با سوره توحید و حمد هم برنامه ی قرآن دخترها بود.

یک روز همراه با پیش دبستانی ها:

دخترها روزشان را با مقداری بازی و صبحانه شروع شد. بعد خاله برای شان یک داستان تعریف کرد:

«یک اسب کوچولو بنفشی بود که دنبال دوست بود ،او سراغ هر حیوانی در جنگل می‌رفت که دوست او بشود و دوست داشت خودش شبیه آن ها بشود مثلا پیش شتر رفت و چون شتر، کوهان داشت رفت و برای خودش با کاغذ کوهان درست کرد و… .
بعد از تعریف کردن داستان فعالیت دست ورزی با خمیر شروع شد.

بچه ها بعد از فعالیت به پارک رفتند. در پارک تصمیم گرفتند لقمه های نذری درست کنند و به کسانی که به پارک آمدند عیدی بدهند.

بخوانید  فرم ثبت نام دوره ورزشی مثبت چمران دخترانه ویژه چمرانی ها - تابستان 1401