گزارش تابستان 1401

پسرهای کلاس اول شهید چمران، در تابستان 3 روز به مدرسه آمدند و از ساعت 8 الی 12 در ادبستان بودند.

محور اصلی فعالیت های کلاس اول، تقویت مهارت هایی است که بچه ها در سال تحصیلی به آن نیاز دارند. مهارت های خوب گوش کردن، خوب مشاهده کردن و خوب کشیدن، دست ورزی و مهارت های اجتماعی از جمله این فعالیت هاست.

در کنار این مهارت ها، برنامه های آموزشی درس فارسی و ریاضی هم داشتند. آشنایی با صداها و تمیز صداهای مختلف از هم جز اهداف درس فارسی بود.

اهداف درس ریاضی در تابستان؛ آشنایی با اعداد، آشنایی با شمارش و آشنایی اولیه با مفهوم جمع بود.

برای رسیدن به این اهداف آموزشی و مهارتی، یک بازی طراحی شده که بچه ها در تمام طول روز درگیر این بازی می شوند.

در این بازی، دانش آموزان به گروه هایی تقسیم می شوند. هر گروه یک نقشه دارند که چندین جای خالی دارد.

در هرفعالیت بچه ها با انجام آن، برگه هایی دریافت می کنند که با آن می توانند نقشه شان را تکمیل کنند.

این نقشه در پایان کلاس های تابستانی، تکمیل شد.

درس فارسی در قالب بازی و پروژه

برای انجام فعالیت ها، هر گروه یک برگه ی ماموریت دارد که وسایل و ابزار که برای انجام پروژه نیاز دارد روی آن نوشته شده.

مثلا گیاه، چون بچه ها هنوز نمی توانند بخوانند عمو پای تخته شکل ابزار و وسایل را می کشد و زیر آن کلمه ی مربوط به آن را می نویسد.

پسرها در این بازی، با شکل نوشتاری کلمات آشنا می شوند.

بخوانید  آشنایی با دنیای حیوانات با بازدید از موزه حیات وحش

داستان های کلیه و دمنه هم برای آشنایی بچه ها با ادبیات کهن

درس ریاضی در قالب بازی و پروژه

برای آموزش درس ریاضی، مغازه بازی داریم. که باز هم زیر مجموعه فعالیت اصلی

و تکمیل نقشه است.

هر دانش آموز یک مغازه دارد که از هم وسایلی را خریداری می کنند و در طی این بازی با مفاهیم شمارش و اعداد آشنا می شوند.

پسرها بعد از صبحگاه و صرف صبحانه، مشغول فعالیت اصلی شان می شدند. فعالیت پیش دبستانی ها با یک داستان شروع می شود.

بعد از داستان برای بچه های شش ساله نیاز به یک بازی هیجانی آن هم در حیاط هست.

بعد از بازی فعالیت هنری یا دست ورزی مربوط به داستان، شروع می شود و بچه ها با ابزار مختلف مثل خمیر، رنگ، گل و یا … مشغول می شوند.

در آخر روز هم بچه ها فعالیت انتخابی دارند یعنی از بین چند فعالیت که عمو پیشنهاد می دهد یکی را انتخاب می کنندو فعالیت هایی مانند بازی فکری، اوریگامی و یا حتی بازی های هیجانی.

اردو ها

پسرهای پیش دبستانی در تابستان، هفته ای یکبار به استخر رفتند. در استخر خیلی بحث آموزش شنا مطرح نیست و بچه ها بیشتر بازی های گروهی انجام می دهند.

اردو هم جز جدانشدنی برنامه های چمرانی هاست. در تابستان علاوه بر استخر 2 اردو دیگر داشتیم.

پارک فداییان و سرخه حصار که پسرها در این اردو ها به آب بازی، کشف طبیعت، کوه نوردی، آتش درست کردن و پخت بلال را تجربه کردند.