بخوانید  یک رنگ بازی حسابی؛ دست من قرمزه،دست تو چه رنگیه؟