اینجا یه عالمه سوال و جوابه با موضوع زودرنجی کودک.

سوال هایی که مامان و باباهایی مثل شما پرسیدن و مشاورهای راهچه هم پاسخ دادند. کافیه لیست رو نگاه کنین و موضوعی که می خواین رو پیدا کنید.

احساس کمبود در کودک

زودرنجی کودک

سوال 487

سوال 432

سوال 415

سوال 407

سوال405

سوال 391

مسخره شدن کودک

زودرنجی کودک

قهر کودک

بخوانید  پرت کردن اشیا