اینجا یه عالمه سوال و جوابه با موضوع جلب توجه کودک.

سوال هایی که مامان و باباهایی مثل شما پرسیدن و مشاورهای راهچه هم پاسخ دادند. کافیه لیست رو نگاه کنین و موضوعی که می خواین رو پیدا کنید.

بلده صحبت کنه اما به جاش جیغ می زنه

رفتار کودک در محیط اجتماعی

سوال 532

با دروغ کارهاش رو توجیه می کنه

سوال 511

سوال 478

درخواست بی حد و حصر کودک برای خرید

فقط دوست داره با من بازی کنه

اصلا تنها بازی نمی کنه

دست در بینی کردن کودک

سوال 458

سوال 455

الکی حرف هایی می زنه که واقعیت نداره …

سوال 447

سوال 444

سوال 426

تولد فرزند جدید

پرت کردن کودک

ارتباط با خواهر کوچکتر

ناسزا گویی کودک

حرف الکی کودک

تقاضای توجه

سوال 308

بخوانید  سوال 579