نظرسنجی خانواده های ادبستان پسرانه 1400-1401

  • کلاس های حضوری - فعالیت مجازی

  • "ارتباط و تعامل با واحدهاي مختلف مجموعه "

  • الف - مدیریت ( آقای اعلایی)

  • ب - معاونت آموزشی

  • ج - روابط عمومی

  • د - مالی

  • ه - معاونت اجرایی

  • ز - رابط پایه

  • برنامه های فرهنگی