تجربه یک روز حضور در مدرسه شهید چمران

زمان

شنبه 31 تیر
پایه اول به دوم
و
پایه دوم به سوم
ساعت حضور : ۹٫۳۰-۱۱

بخوانید  فرم همبازی شو