پرخاشگری و عزت نفس

مشاور: مطهره یعقوبی

پرسش:

آیا پرخاشگری هم به عزت نفس مربوط میشه؟ یعنی کودکانی که پرخاشگری میکنند یا مدام نق میزنند عزت نفسشان پایینه؟

توصیف:

آیا پرخاشگری با عزت نفس رابطه دارد؟

ریشه:

۱_ پرخاشگری علت های گوناگونی و باید ریشه آن شناسایی شود. گاهی اوقات بچه ها چون توان بیان احساسات و نیازهای خود را ندارند، رفتارهای پرخاشگرانه بروز می‌دهند. این نیازها گوناگون هستند، از جمله: نیاز به دیده شدن، نیاز به بازی، نیازهای فیزیولوژیک، نیاز به محبت. مثلاً: وقتی از یک موضوع ناراحت و عصبانی هستند، یا گرسنه و خسته هستند و…
۲_ گاهی اوقات کودک هیچ نیازی ندارد، بلکه بدلیل توجه عدم توجه به خواسته ها و جایگاه او رفتار پرخاشگرانه از خود بروز میکند. کودک ناخواسته برای بیان خواسته هایش مجبور به رفتارهای پرخاشگرانه است. این امر رابطه مستقیم با عزت نفس کودک دارد.
۳_ گاهی اوقات به دلیل اینکه، والدین در تعامل با فرزند خود، بسیار سفت و سخت هستند و محدودیت ها و امر و نهی های فراوان دارند و کودک مجبور است برای اینکه صدایش را بشنوند، وسیله ای را پرتاپ کند، داد بزند، جیغ بزند. کودک با صدا و زدن میخواهد قدرتش و جایگاهی را در خانواده بدست بیاورد.
۴_ گاهی اوقات شرایط خانواده پر تنش است و کودک تحت این شرایط رفتارهای پرخاشگرانه بروز می‌دهد.

راهکارها:

1.به فرزند خود بسیار محبت کنید. او را زیاد ببوسید، نوازش کنید، در آغوش بگیرید. با فرزند خود صحبت کنید و به حرف های او گوش دهید.

2.این کارگاه را مشاهده کنید:

بخوانید  سوال 566

#کارگاه_مجازی #عزت_نفس

3.با فرزند خود حداقل یک ساعت در روز، بازی کنید. بهتر است بازی های هیجانی که کودک در آن انرژی خود را تخلیه کند.
می توانید از این کتاب الکترونیکی استفاده کنید:

#بازی_هیجانی

4.به فرزند خود توجه کنید، در طول روز به بهانه های مختلف او را در آغوش بگیرید. هنگام بیان خواسته هایش، به حرف های او گوش دهید و با او صحبت کنید.

5.چارچوب های خود را کم کنید. خیلی والدین، قوانین بسیار و چارچوب های فراوانی دارند. آنها را روی یک کاغذ یادداشت کنید و تلاش کنید، در هفته یکی از آنها را حذف کنید.
برای آشنایی با مفهوم چارچوب ها و روش های مناسب برای مواجه با آن، این کارگاه را مشاهده کنید:

#کارگاه_قالب_ذهنی

6.هر رفتار کودک، یک ریشه مشخص دارد. والدین باید علت یابی کنند و ریشه آن را شناسایی کنند و راهکار مناسب برای حل آن پیدا کنند.

7.کودک خیلی زودتر از بزرگسال، تحت تأثیر شرایط پر تنش قرار می گیرند. وظیفه پدر و مادر این است که شرایط خانه را پر آرامش و امنیت فراهم کنند.