رییس بازی

مشاور: خانم حبیب پور

پرسش:

پسر ۵ ساله من خودش بازی طراحی میکنه و انتظار داره بچه های دیگه دقیقا همون را انجام بدن، در غیراین صورت باهاشون بازی نمیکنه و ناراحت میشه.

توصیف:

با پسر ۵ ساله ای که دوست دارد بازی هایی که خودش میگوید و طراحی میکند را بقیه انجام دهند، چه کنیم؟

ریشه:

۱. گاهی بچه ها به دلیل امر و نهی هایی که گاها در خانه وجود دارد و باید دائم اطاعت کنند، هنگام بازی همان عمل را پیاده میکنند و میخواهند همه تابع او باشند. و گاهی بچه ها دقیقا همان رفتاری را انجام میدهند که والدین در هنگام گفت و گو از او می خواهد و او را ملزم به انجام میداند.
۲. گاهی والدین به علت قالب های ذهنی وارد دنیای کودکی بچه ها نمی شوند و به همین علت بچه ها به هر ترفندی سعی میکنند آن ها را در مدل بازی خود جای دهند.

راهکارها:

1.میزان امر و نهی ها و تذکرات تان را در طول روز کم کنید و سعی کنید حساسیت های خود را بروز ندهید.

2.مادر نقش اساسی در خانه دارد، پس سعی کنید اولین قدم را برای حال خوب خودتان بردارید و قالب های ذهنی تان بشکنید و کنار بگذارید. واقعا متوجه خواهید شد که حالتان چقدر بهتر است.
کارگاه قالب های ذهنی میتواند به شما در این زمینه کمک کند.

#کارگاه_مجازی #قالب_های_ذهنی

3.اجازه بدهید هم بازی هایش را خودش انتخاب کند و قدرت تصمیم گیری داشته باشد. در این آزمون و خطا تجربه های بسیاری پیدا خواهد کرد.

بخوانید  سوال 326

4.میتوانید به او بگویید میتوانیم امروز باهم دوتا بازی بکنیم، یکی رو تو انتخاب کن و دیگری رو من. اینگونه کم کم پیش بروید و قالب هایش را از بین ببرید.

5.خوب است سراغ بازی های تمرکزی نروید و بازی های بی قاعده مثل آرد بازی و گل بازی و خمیر بازی و … را در برنامه تان بگنجانید. خصوصا بازی های فکری برای این سن چندان مناسب نیست

#دست_ورزی

#آب_بازی