ارتباط با بزرگترها

نام مشاور : سرکار خانم صادقی

پرسش

پسر من ۴ساله است در مقابل تبعیضی که پدربزرگ و مادربزرگ بین نوه ها میگذارن و بچه متوجه موضوع میشه چگونه برخورد کنم؟ رفت و امد رو کم کردم ولی همان یکبار در ماه هم که می بینیمشون پسرم متوجه رفتارشون میشه…

توصیف مسئله

در مقابل تبعیض قائل شدن پدربزرگ و مادر بزرگ بین نوه ها که کودک هم متوجه آن شده است چگونه برخورد کنیم؟

ریشه

  1. این مسئله در بعضی والدین دیده میشود که به علت های مختلفی بعضی فرزندان خود را بیشتر دوست دارند و این موجب میشود بین نوه هایشان هم فرق بگذارند.
  2. دوری کردن از جمعی که پدر بزرگ و مادر بزرگ بین نوه ها فرق میگذارند باعث میشود که آن ها و فرزند شما حساس تر شوند.
  3. سن زیاد هم گاهی در این رفتار آنها میتواند تاثیر گذار باشد.
  4. ممکن است بین والدین و آن ها ناراحتی پیش آمده باشد و این رفتار از آن ناراحتی ناشی شود.
  5.  گاهی اوقات که ما در کنار کودک هستیم او صحبت های ما را چه درقالب مثبت یا منفی درباره دیگران میشنود و روی او تاثیر میگذارد.

راهکارها

  1. بهتر است محبت های کلامی وعاطفی خود را به فرزندتان بیشتر کنید تا از محبت عاطفی و کلامی بی نیاز باشد.
  2. به جای نرفتن یا دوری کردن از آن ها میتوانید از فرزند خود بخواهید تا برای پدر بزرگ و مادر بزرگ هدیه ای از طرف خود درست کند و به آن ها دهد و محبت خود را به آن ها ابراز کند.
  3. میتوانید در جمعی که نشسته اید بازی هایی به آن ها پیشنهاد دهید یا به صورت دسته جمعی یا همه با مادر بزرگ و پدر بزرگ انجام بدهند.
  4. اینکه والدین نسبت به پدربزرگ و مادربزرگ محبت های بیشتری داشته باشند قاعدتا نتیجه اش را روی فرزند خود میبینند.
  5. میتوانید وقتی به منزل آن ها میروید زمان خود را جوری مشخص کنید که زودتر از انجا بلند شوید و راهی منزل خودتان شوید.
بخوانید  سوال 561