رابطه با برادر جدید

مشاور: زهرا شاه حسینی

پرسش:

پسری 2 ساله دارم که با به دنیا آمدن برادر کوچکش او را میزند و گریه اش را در می آورد. چکار کنم؟

توصیف:

رابطه بین دو پسر کوچکتان و اینکه پسر بزرگیتر، نوزاد به دنیا آمده را می زند شما را نگران کرده است.

ریشه:

قاطعیت خانواده در برخورد با پسر اول خیلی زیاد است
○ توقع زیاد و بکن نکن های زیاد در طول روز پسرک را دچار مشکل کرده است.
○ فاصله سنی خیلی کم دو کودک به اضافه موارد بالا چالش را در خانواده بیشتر کرده است.
○ واکنش نشان دادن نسبت به روابط دو برادر پسر بزرگتر را لجبازتر کرده است.
○ محافظت بیش از حد خانواده از نوزاد باعث شده پسر منتظر فرصتی برای دست زدن به بچه باشد.
○ قاطعیت زیاد خانواده، استفاده از بازیهای فکری مثل پازل در این سن و آگاهی دادنهای زیاد باعث شده انعطاف بچا به شدت پایین بیاید تا جایی که حاضر نشود دست به ابزار دست ورزی بزند.
○ موارد بالا باعث شده هوش منطقی کودک رشد کرده و بنابراین حواسش اصلا پرت نشود و نتوان او را به راحتی سرگرم کرد.
○ جدا خوابیدن مادر باعث شده کودک شبها آرامش نداشته باشد.

راهکارها:

1.کودک را آزاد بگذارید و در طول روز کمتر به او بکن نکن کنید. کمتر تذکر بدهید و کمتر واکنش نشان دهید.

2.سعی کنید  حداقل تا ۶ ماه آینده شب ها همه کنار هم بخوابید.

3.به هیچ وجه کودک را فعلا از پوشک نگیرید و هیچ کار جدید و پرفشاری برای او انجام ندهید.

بخوانید  سوال 543

4.پدر تا جایی که میتواند نسبت به رابطه دو برادر واکنش نشان ندهد. برخورد فیزیکی اصلا نداشته باشد. این کارها اوضاع منزل را بدتر می کند.

5.ترجیحا بازیهای دست ورزی را در برنامه هفتگی بگنجانید. و کمک کنید کودک وارد این بازیها شود. و پدرشان هم حتما در این بازیها مشارکت کنند.

6.در مقابل برخوردهای کودک صبور باشید و واکنشهای آنی نداشته باشید. باید قبول کنید واکنشهای پسرتان طبیعی است.

7.اصلا رفتارهای او را ارزش گذاری نکنید و برچسب خوب و بد بر رفتارهایش نزنید.

8.کتاب خواهربرادرهای ناسازگار را مطالعه کنید.