کتاب بنویسیم

بیشتر افراد با شنیدن واژه پروژه، فعالیت های گسترده و سنگینی را به خاطر می آورند. اما در ادبستان دخترانه شهید چمران، پروژه، مجموعه  فعالیت های ساده ای است که به رشد مهارت های علمی و عملی دانش آموزان کمک می کند. این پروژه ها در قالب پروژه هنر، پروژه خیاطی، پروژه نویسندگی و پروژه آشپزی می باشد.

پروژه نویسندگی کمک شایانی به کسب مهارت های خواندن و نوشتن دانش آموزان می کند. همچنین این پروژه در خلال مهارت های اصلی به مهارت های دیگری از جمله تقویت تعاملات دوستانه دانش آموزان می پردازد.

چه کردیم:

در این پروژه دخترها تصمیم گرفتند دستورات آشپزی خود را در قالب یک کتاب آشپزی ثبت کنند.

دخترها پروژه آشپزی لواشک سیب را مرحله به مرحله به صورت دستی ثبت کردند. تصویر سازی کتاب هم بر عهده ی دخترها بود. کلاس دومی ها تمامی مراحل درست کردن لواشک را نقاشی کردند.