گزارش فعالیت های حسینیه کودک شهید چمران در تابستان 1400