پرسش و پاسخ هایی با موضوع ارتباط با پدر و مادر

یهو حرف زدنش متوقف شد!

ناراضی بودن مادر از والدگری