پسرم پرخاشگره … مشاوره تلفنی راهچه

زهرا مهدیان

پسرم عصبیه و می ترسه … مشاوره تلفنی راهچه

زهرا مهدیان

به خواهرش زور میگه … مشاوره تلفنی راهچه

زهرا مهدیان

دوست نداره کسی ببینتش … مشاوره تلفنی راهچه

زهرا مهدیان

تنها نمی خوابه، می ترسه … مشاوره تلفنی راهچه

زهرا مهدیان

تمرکز نداره برای درساش… مشاوره تلفنی راهچه

زهرا مهدیان

نمی خوام دست تو پوشکش کنه… مشاوره تلفنی راهچه

زهرا مهدیان

انرژیش تمومی نداره… مشاوره تلفنی راهچه

زهرا مهدیان

زهرا مهدیان

فرزندم تنها نمی خوابه… مشاوره تلفنی راهچه

زهرا مهدیان