تدبر در سوره ی شعرا برای کودکان و نوجوانان

تدبر در سوره ی انشراح برای دانش آموزان

تدبر درسوره ناس و فلق برای کودکان با قصه

لایو تدبر در سوره ی عصر برای کودکان

تدبر در سوره تین برای کودکان و نوجوانان

تدبر در سوره مسد برای کودکان

تدبر در سوره فیل برای کودکان

لایو تدبر در سوره قدر برای دانش آموزان

لایو تدبر در سوره توحید برای کودکان