تدبر در قرآن؛ سوره قدر – برای پایه چهارم تا ششم دبستان

تدبر در قرآن؛ سوره ناس – برای پایه اول تا سوم دبستان

تدبر در قرآن؛ سوره فلق – برای پایه اول تا سوم دبستان

تدبر در قرآن؛ سوره مسد – برای پایه چهارم تا ششم دبستان

تدبر در قرآن؛ سوره نصر – برای پایه اول تا سوم دبستان

تدبر در قرآن؛ سوره حمد – داستان کلاغ مغرور

تدبر در قرآن؛ سوره توحید – داستان پادشاه شکمو

قصه هایی برای کودکان بالای هفت سال