مدرسه رفتن

مشاور: احمدرضا اعلایی

پرسش:

پسری 7 ساله دارم. امسال کلاس اولی است. دوست ندارد به مدرسه برود. هروز گریه می کند و می گوید دل درد دارم.در کلاس تمرکزحواس ندارد. میگوید مامان بیاد داخل مدرسه پیشم، دلم برای مامان تنگ میشه واینکه توی مدرسه بعضی ازبچه هافامیلش را مسخره میکنند. چطور برخورد کنم؟

توصیف:

کودک شما برای رفتن به مدرسه مشکل دارد و دوست دارد که شما هم همراهش بروید و به شما وابسته است و این شما را نگران کرده است.

ریشه:

میزان حمایت و امر و نهی شما زیاد بوده است.
همین باعث شده تا در تمامی کارها به یک نفر به صورت افراطی وابسته باشند.
نگرانی زیاد شما نسبت به آینده ی کودک به خاطر تجربه ی تلخ گذشته ی خودتان در مورد نزدیکانتان و مشاهده ی برخی موارد سوء استفاده ی جنسی در مورد کودکان و … باعث شده تا دائما در پی ایزوله کردن و ایمن کردن فرزندتان باشید. تلقینهای فراوان بهداشتی و … شرایط را برای شما سخت کرده است.

راهکارها:

1.یک هفته همراه فرزندتان بروید تا نگرانیش نسبت به مدرسه برطرف شود.

2.در مورد دوست پیدا کردن معلم پایه یشان را در جریان بگذارید.
با خانواده ای که پسر هم سن دارند، به خصوص بچه های مدرسه یا مسجد ارتباط خانوادگی و دوستانه برقرار کنید و به خانه یتان دعوت کنید.

3.در مورد فرزندتان یک ماه در مورد هیچ چیز تذکر ندهید.نه تلویزیون و نه غذا و نه دستشویی.

4.با خودش برنامه ریزی کنید و کارهایی که دوست دارد را در برنامه اش بگنجانید.

بخوانید  جدیدا ناخن می خوره و لبش رو می کنه