گروه آموزشی تربیتی “مهدوی ها” با همکاری ادبستان شهید چمران برگزار می کند:

سفر به جزیره ناشناخته (برنامه تابستانی ویژه دانش آموزان ششم تا نهم)