مو کشیدن کودک

غریبی کردن کودک

خواسته همراه گریه کودک

گریه کردن کودک بعد درخواست

حرف زدن در خواب

یهو حرف زدنش متوقف شد!

رفتار کودک در محیط اجتماعی

پسرم همش به من می چسبه