وابستگی کودک به مادر

جدا کردن جای خواب

پرخاشگری کودک

دوری کردن کودک از شلوغی

همیشه گریه می کنه برای خرید اسباب بازی جدید

عصبانیت کودک