وابستگی کودک به مادر

جدا کردن جای خواب

مو کشیدن کودک