حجاب و حیا رو از کی باید به دخترها آموزش بدیم؟

دستشویی رفتن و واکنش بزرگترها

دوست داره جلوی باباش مایو بپوشه