رفتار کودک در محیط اجتماعی

با دروغ کارهاش رو توجیه می کنه

درخواست بی حد و حصر کودک برای خرید

فقط دوست داره با من بازی کنه

اصلا تنها بازی نمی کنه

دست در بینی کردن کودک