اگر این ها رو جمع کنید، براتون جایزه می گیریم!

دختر 5 ساله ام هم لجبازه و هم شلخته!

هرچی میگم وسایلش رو جمع نمی کنه.

پسرهام 3ساله و 6ساله هستند و اهل نظم و انضباط نیستند

دائما عصبی و نامنظمه!