وقتی میریم مهمونی تا یه هفته بعد میگه پی اس می خوام

فقط دوست داره با من بازی کنه

اصلا تنها بازی نمی کنه

دوست نداره بره مهد یا کلاس بازی کنه، همش می خواد پویا ببینه

همش میگه حوصلم سر رفته بیا بازی

دوست داره همش با بابا و مامانش بازی کنه

نیازه من هم با بچه هام بازی کنم؟

گریه می کنه که نمی دونم چی بازی کنم