پرسش و پاسخ هایی با موضوع عزت نفس و اعتماد به نفس کودک

پرسش و پاسخ هایی با موضوع تلویزیون و فضای مجازی

پرسش و پاسخ هایی با موضوع انگیزه و علاقه کودک

بگیم کتک زدن کار بدیه یا نگیم؟

عزت نفس و پرخاشگری بهم ربط دارند؟

انگیزه ای برای انجام تکالیفش نداره.