سفرهای دور دنیا با اتوبوس گلی، گل بازی در دنیای کاغذ

مهدیه جعفریان

نقاشی با توپ های رنگی، تجربه نقاشی با ابزار متفاوت

مهدیه جعفریان

ماکارونی های رنگی،یک رنگ بازی هیجانی

مهدیه جعفریان