آشپزی خیالی با گچ، یک بازی برای افزایش خیال پردازی