بگیم کتک زدن کار بدیه یا نگیم؟

پرخاشگری بعد شکست

عزت نفس و پرخاشگری بهم ربط دارند؟

انگیزه ای برای انجام تکالیفش نداره.

چطور بچه ها رو به سمت استعدادهاشون سوق بدیم؟

دیوانه وار تیم های فوتبالی رو دوست داره و دنبال می کنه!