تابستانه حسینیه کودک

ویژه برنامه های حسینیه کودک شهید چمران
برای تابستان 1400

15 تیر تا 15 شهریور

خانواده بزرگ شهید چمران تابستانه حسینیه کودک شهید چمران
خانواده بزرگ شهید چمران تابستانه حسینیه کودک شهید چمران
خانواده بزرگ شهید چمران تابستانه حسینیه کودک شهید چمران
خانواده بزرگ شهید چمران تابستانه حسینیه کودک شهید چمران