تابستانه حسینیه کودک

ویژه برنامه های حسینیه کودک شهید چمران
برای تابستان ۱۴۰۰

۱۵ تیر تا ۱۵ شهریور

تابستانه حسینیه کودک شهید چمران
تابستانه حسینیه کودک شهید چمران
تابستانه حسینیه کودک شهید چمران
تابستانه حسینیه کودک شهید چمران