ماکارونی های رنگی،یک رنگ بازی هیجانی

یک رنگ بازی حسابی با هیولای چسبنده

یک رنگ بازی حسابی؛ دست من قرمزه،دست تو چه رنگیه؟